Metsätalous ja metsävarat
 

Lieksan seurakunnan metsien hoito perustuu vv. 2014-2023 laadittuun metsäsuunnitelmaan. Suunnitelman on laatinut evp-metsäpäällikkö Heikki Nevalainen. Metsävaratietoa ylläpidetään Foresta-nimisellä ohjelmistolla.

Metsäsuunnitelmatietojen mukaan kasvupaikat seurakunnan omistamissa metsissä ovat keskimääräistä karumpia (kts. kuva 1 alla). Puustosta valtaosa sijoittuu nuoriin kasvatusmetsiin (kuva 2). Puulajeista mänty on selvästi yleisin 80 %:n tilavuusosuudellaan (kuva 3).

Seurakunnan metsien ikä- ja kehitysluokkajakauma on otollinen metsänkasvun kannalta. Siksi ennusteissa on reilun 100 000 kiintokuution kasvu puuston kokonaismäärässä metsäsuunnitelmakaudelle, eli vuoden 2023 loppuun mennessä (kuva 4). Vahvistetun metsäsuunnitelman mukainen hakkuusuunnite on 13 000 m³/vuosi. Kehitysluokkajakauman takia hakkuutapa painottuu harvennushakkuiden suuntaan.

Ympyrädiagrammi, jossa metsän kasvupaikkajakauma

Pylväsdiagrammi, jossa kehitysluokkien pinta-alajakauma

Ympyrädiagrammi, jossa puulajijakauma

Pylväsdiagrammi, jossa puuston kehitysennuste vv. 2014-2023