Metsätalous ja metsävarat
 

Lieksan seurakunnan metsien hoito perustuu vv. 2024-2033 laadittuun metsäsuunnitelmaan. Metsäsuunnitelma perustuu osin edellisen metsäsuunnitelman kasvatettuun metsävaratietoon, mutta kaikki edellisen metsäsuunnitelman aikana toteutetut metsänhoito- ja hakkuutyöt on käyty inventoimassa maastossa heti hakkuu- tai hoitotyön jälkeen. Samalla on arvioitu seuraava toimenpidetarve aikatauluineen. Metsävaratietoa ylläpidetään Foresta-nimisellä ohjelmistolla.

Metsäsuunnitelmaa vahvistettaessa vahvistettiin samalla metsien käyttöä koskevat periaatteet, joilla yritetään yhteensovittaa taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset sekä hiilensidontaan liittyvät tavoitteet.

Metsäsuunnitelmatietojen mukaan kasvupaikat seurakunnan omistamissa metsissä ovat keskimääräistä karumpia (kts. kuva 1 alla).

Edelliseen metsäsuunnitelmaan (vv. 2014-2023 laadittuun) verrattuna kehitysluokkajakauma on muuttunut nuorista kasvatusmetsistä varttuneiden kasvatusmetsien luokkaan (kts. kuva 2 alla). Puuston ikäluokan vanhentuessa laskee samalla myös puuston kasvuennuste (kuva 4 alla)

Puulajeista mänty on selvästi yleisin (kuva 3).

Ympyrädiagrammi, jossa metsän kasvupaikkajakauma

Pylväsdiagrammi
 

Pylväsdiagrammi