Tekstikoko:   A   A
Tulosta sivu

Suojelualueet

 

Seurakunnan maille on perustettu yksityisiä suojelualueita kaikkiaan 214 hehtaaria. Ominaista näille kaikille alueille on se, että niiden maanomistus on seurakunnalla, mutta alueen käyttö on varsin rajoitettua. Sallituista toiminnoista maininnanarvoisin on maanomistajalle jäänyt metsästysoikeus maillaan. Myös marjojen ja ruokasienten poimiminen on sallitua – poimimiset ihan jokamiehenoikeudenkin avulla.  

Ensimmäinen suojeluala, Purassuon- ja Tikkuusuon suojelualue, on perustettu valtakunnallisen soidensuojeluohjelman perusteella vuonna 1994. Tämän suojelualueen luonto pitää sisällään sekoituksen eteläisiä keidassoita ja pohjoisia aapasoita (Reposuo-Kalliolahdensuon ennallistamisen toimenpidesuunnitelma). Alue kuuluu nykyään osaksi Natura 2000-verkostoa. Natura 2000-verkoston taustalla olevan luontodirektiivin uhanalaisia luontotyyppejä, mm. aapasoita ja keidassoita, on esitelty ympäristöhallinnon verkkosivuilla. Metsähallituksella on Tikkuusuon viereiselle Reposuolle oma verkkosivustonsa, ja näiden sivujen luontokuvauksen osat pätenevät paljolti myös Purassuo- ja Tikkuusuon alueelle. Sivuston ajo-ohjeissa mainittu Ulkkajoen pysäköintialue sijaitsee osin seurakunnan mailla ja siltä pääsee kätevästi myös Tikkuusuon alueelle.

Tikkuusuon koillisosassa suoritettiin vuonna 2010 metsähallituksen suunnittelema suoalueen ennallistaminen. Metsähallituksen tekemä ennallistamissuunnitelma löytyy alla olevista tiedostoista. Ennallistamissuunnitelmassa on kuvattu myös alueen luontoa.

Ns. toisessa aallossa vuonna 2013 perustettiin 6 yksityistä suojelualuetta lisää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) avulla. Yhteen näistä alueista sisältyy kaksi toisistaan maantieteellisesti eriävää kohdetta. Vuonna 2013 sovitulla suojelualueella kohteiden luontoarvot täydentävät hyvin vuoden 1994 suojelualuetta. METSO-ohjelman mukaan vuonna 2013 suojelluilla kohteilla keskeisiä elinympäristöjä ovat runsaslahopuustoiset kangasmetsät ja kalliometsät, korvet ja letot sekä luonnontilaisten pienvesien lähimetsät.

Alla olevista tiedostoista löytyy enemmän tietoa METSO-kohteista sijainteineen. Kohdekuvausten tiedot ovat peräisin vuodelta 2013, jolloin Lieksan seurakunnan METSO-ohjelmaan soveltuvat kohteet on kokonaisuudessaan inventoitu.  


pdf liite

Lieksan seurakunnan METSO-kohteet

pdf liite

METSO-kohteiden opaskartat

pdf liite

Metsähallituksen Reposuo-Kalliolahdensuon ennallistamissuunnitelma

pdf liite

Purassuo-Tikkuusuoalueen kartta.